جامعه

یکی دیگر از جذابیت ها و هدف های بوم کلبه آشنایی و حفظ فرهنگ بومی است. بوم کلبه می کوشد با ایجاد اشتغال پایدار در بین جوامع محلی و با کمک به ارتقای کیفیت ، تنوع و میزان تولید محصولات محلی سازگار با طبیعت و فراهم آوردن امکان فروش آنها بین گردشگران ، بهره برداری پایدار جوامع محلی از منابع پارک را تحقق بخشد و از این رهگذربدون وارد آوردن هرگونه آسیبی به پارک به اقتصاد این جوامع کمک نماید .
ارسال پیام
نام
ایمیل
پیام
کد تصویری
عضویت در خبرنامه
ایمیل
کد تصویری
دریافت پیامک
تلفن همراه
کد تصویری